Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van verkoop en
levering van goederen, aanneming van werk en het verrichten van diensten en alle andere
overeenkomsten gesloten door Schouten dak & zink. Deze algemene voorwaarden zijn ook
van toepassing op de handelingen die voorafgaan aan het tot stand komen van één van deze
overeenkomsten.
1.2 De standaardbepalingen of algemene voorwaarden van andere weder/partijen gelden niet,
tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door Schouten dak & zink.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij eventuele vervolgopdrachten of
aanvullende werkzaamheden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Schouten dak & zink zijn vrijblijvend en kunnen ten allen tijde
worden herroepen. Elke aanbieding vervalt 2 maanden na verzending van de aanbieding.
2.2 De aanbieding omvat enkel de in de aanbieding omschreven werkzaamheden of goederen.
Alle niet in de aanbieding genoemde werkzaamheden/goederen zijn niet in de prijs inbegrepen.
2.3 Alle aanbiedingen zij exclusief timmerwerkzaamheden aan dak hout, tenzij specifiek
genoemd in de aanbieding.
2.4 Alle aanbiedingen zijn erop gebaseerd dat energie en water kosteloos beschikbaar worden
gesteld op de plaats van de uit te voeren werkzaamheden.

 

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten komen tot stand door het retour ontvangen van een ondertekende schriftelijke

aanbieding van Schouten dak & zink, tenzij Schouten dak & zink uitdrukkelijk laat blijken dat een

overeenkomst op een andere wijze tot stand is gekomen bijv. mail, sms, app.
3.2 Afspraken met medewerkers of opdrachtnemers van Schouten dak & zink die geen
mandaat hebben binden Schouten dak & zink niet, tenzij deze afspraken door

Schouten dak & zink schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 4. Meer en minderwerk
4.1 Alle wijzigingen in een opdracht waaruit meerdere kosten ontstaan worden beschouwd als
meerwerk. Indien genoodzaakt extra werkzaamheden te verrichten bovenop het afgesproken
offerte bedrag, kunnen deze uitlopen tot maximaal 10% zonder overleg. Hierna behoudt
Schouten dak & zink zich het recht voor om extra meerwerk pas uit te voeren nadat de
wederpartij hiertoe schriftelijk/mail opdracht of toestemming heeft verleend.
4.2 In geval van minderwerk Schouten dak & zink gerechtigd 15% van het minderwerk in

rekening te brengen als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst. In geval dat de
door  Schouten dak & zink al gemaakte kosten deze 15% overstijgen is betaling verschuldigd
van de daadwerkelijke gemaakte kosten.
Artikel 5. Oplevering
5.1 Wordt niet binnen 14 dagen na de mededeling dat het werk is voltooid schriftelijk aan
Schouten dak & zink medegedeeld dat het werk al dan niet is goedgekeurd en welke redenen
daaraan ten grondslag liggen dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.
5.2 Kleine gebreken staan oplevering niet in de weg, voor zover deze binnen 30 dagen na de
oplevering kunnen worden hersteld.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid en overmacht
6.1 Iedere aansprakelijkheid voor elke vorm van schade is beperkt tot het factuurbedrag of het
bedrag dat schriftelijk/nader is overeengekomen en dat in het desbetreffende geval de
verzekeringsmaatschappij onder de lopende verzekering/en van Schouten dak & zink wordt
uitbetaald.
6.2 Schouten dak & zink is niet aansprakelijk voor schade, indien deze het gevolg is van
overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere oorzaak die niet aan Schouten dak & zink
kan worden toegerekend.
6.3 Schouten dak & zink is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de
op/leveringstermijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
7.1 Betaling dient te geschieden op een door Schouten dak & zink aangewezen rekening,
onder de door Schouten dak & zink aangegeven voorwaarden en termijnen.
7.2 Schouten dak & zink kan op elk moment een zekerheidsstelling vragen voordat begonnen
wordt of verder wordt gegaan met werkzaamheden of levering. Weigering van een wederpartij
of derde om de verlangde zekerheid te stellen geeft Schouten dak & zink het recht de
overeenkomst te ontbinden, zonde dat Schouten dak & zink hierdoor schadeplicht wordt en
onverminderd het recht om schadevergoeding van de wederpartij te vorderen.
7.3 Indien de betaling van een termijn niet op tijd plaatsvindt worden alle toekomstige termijnen
direct opeisbaar. Indien de betaling van een termijn niet op tijd plaats vindt is Schouten dak & zink

gerechtigd de werkzaamheden of levering op te schorten en de overeenkomst te
ontbinden.
7.4 Wanneer de betaling van een factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft
plaatsgevonden, is aan Schouten dak & zink een boeterente verschuldigd van 1% per maand
of een of een gedeelte van de maand. Daarnaast is Schouten dak & zink bij niet tijdige betaling
gerechtigd gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.
7.5 Het recht van een derde/wederpartij van Schouten dak & zink om zijn eventuele
vorderingen op Schouten dak & zink te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 8. Reclames
Een beroep op een tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst dient binnen een
termijn van 10 dagen na oplevering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien bij de
oplevering de betreffende tekortkoming niet zichtbaar was dient binnen 10 dagen na ontdekking
de tekortkoming schriftelijk aan Schouten dak & zink kenbaar gemaakt te worden. Indien de in
dit artikel genoemde termijn zijn verstreken kan geen beroep worden gedaan op een
tekortkoming.
Artikel 9. Levering en eigendomsvoorbehoud
De eigendom van alle door Schouten dak & zink geleverde en/of gebruikte goederen blijft
voorbehouden tot het moment dat gehele betaling is verkregen van het aan Schouten dak & zink

verschuldigde bedrag uit hoofde van de overeenkomst waar deze goederen voor
werden gebruikt of geleverd. Het is de wederpartij niet toegestaan geleverde of gebruikte
goederen te verpanden, vervreemde of bezwaren zolang de eigendom van Schouten dak & zink daarop nog rust.

 

Artikel 10. Garantie
10.1 Schouten dak & zink garandeert de regendichtheid van de uitgevoerde en opgeleverde
dakbedekking voor een periode van 10 jaren te berekenen vanaf het moment van oplevering.
Bij het overlagen van een bestaand dak is het 5 jaren.
10.2 Lekkage Verschijnselen dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking ervan schriftelijk
te worden gemeld bij Schouten dak & zink, waarna Schouten dak & zink deugdelijk herstel zal
uitvoeren met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid. Herstel betekent niet dat de
afgegeven garantieperiode wordt verlengd tot langere dan de in het vorige lid genoemde
periode.

 

Artikel 11. Geen Garantie
11.1 Zolang de aanneemsom nog niet volledig is betaald.
11.2 Indien door derden werkzaamheden aan de dakbedekking zijn verricht.
11.3 Wanneer lekkage een gevolg is van de werking van de onderliggende constructie en/of het
verlies van samenhang van de ondergrond, waarop de dakbedekking is aangebracht.
11.4 Door het niet of tijdig doen uitvoeren van onderhoud en/of inspectie werkzaamheden door
Schouten dak & zink, hiervoor kunt u een contract afsluiten door bij ons een
aanvraag in te dienen.
Artikel 12. Geschillen
12.1 De rechtsverhouding tussen Schouten dak & zink en wederpartij is onderworpen aan
Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te
Alkmaar.